Туристически регион Шумен


 

 

Българската държава е сред най-старите държави в Европа и е първата славянска държава на континента, появила се през втората половина на VII в. по делтата на р. Дунав.

 

Разнообразието от културно-исторически обекти, красива природа, съхранени традиции и обичаи дават възможност на туристически регион Шумен да предложи на своите гости практикуването на различни видове туризъм.


Плиска е първата българска столица, дала началото на българската държава от края на VII в. до 893 г. Разкритите при археологически разкопки останки на първата българска столица са консервирани и представляват музей на открито.ИАР "Мадара" е събрал в едно богата история, разнообразие от археологически паметници и красива природа. Единственият по рода си средновековен скален релеф в Европа – Мадарският конник, от 1979 г. е в списъка на ЮНЕСКО като културна ценност със световно значение. От 2008 г. е Глобален символ на България.


Преслав е столица на Българската държава от 893 до 971 г. В ИАР "Велики Преслав" могат да се видят останките на най-значимите административни, религиозни и стопански сгради от столичния период на Преслав. В Археологическия музей се съхраняват шедьоври като керамичната икона на Св.Теодор Стратилат, Преславското съкровище, рисувана бяла керамика и една от най-големите колекции на византийски печати.


ИАР "Шуменска Крепост", известен и като "Старият град" съществува повече от 3200 г. В продължение на 2700 г. крепостта е била заселвана от траки, римляни, византийци и българи. Днес е експонирана като музей на открито.В епохата на Възраждането Шумен е един от най-бурно развиващите се икономически и културни центрове в българските земи. Градът е известен с оживените си чаршии, с многобройните си занаятчийски и търговски дюкяни, с повече от двадесет еснафски сдружения, със свое градско самоуправление.

 


Информация за обекти за настаняване и хранене в туристически регион Шумен може да бъде намерена на
www.tourism-shumen.com.

Този материал е създаден в рамките на проект "Корените на България", в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-02/2011/005, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонда за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счете, че този материал отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.